Revize úniku chladiva a F-plynů

V minulosti byly jako chladiva používány látky, které vedly k poškozování ozonové vrstvy. Ty se postupem času zakázaly a nahradily je tzv. F-plyny. Ty sice nepoškozují ozonovou vrstvu, přispívají ale k globálnímu oteplování, a tak je jejich výroba a používání regulována speciálním nařízením z roku 2014. Jaké povinnosti z toho plynou?

Provozovatelé zařízení mají povinnost zabránit neúmyslným únikům F-plynů 

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2037/2000 a č. 517/2014 mají majitelé klimatizací, chlazení a tepelných čerpadel s obsahem nejméně 5 tun ekv. CO2 chladiva zásadní povinnosti. Musí vést a uchovávat evidenční knihy zařízení a navíc mají povinnost zařízení udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k úniku chladiva. K tomu slouží kontrola těsnosti zařízení. 

Jak často se musí kontrola provádět?

Periodicita kontrol se odvíjí od množství chladiva v zařízení a závisí na tom, jestli má zařízení nainstalování detektor úniku chladiva. Ty musí projít kontrolou funkčnosti alespoň 1× ročně. 

Četnost kontrol se vypočítá jako součin celkového (GWP) určitého chladiva a hmotnosti chladiv v zařízení. GWP (global warming potenciál) pak vyjadřuje radiační vlastnosti plynu a dobu, za kterou se v atmosféře rozpadne. Referenčním plynem byl zvolen oxid uhličitý CO2, u kterého je GWP 1. Má-li například jiný plyn GWP = 1430, znamená to, že jedna jeho molekula vypuštěná do atmosféry má stejný efekt, jako 1430 vypuštěných molekul CO2. 

Co když bude zjištěn únik chladiva?

Provozovatel má povinnost zajistit, aby k úniku chladiva nedocházelo. Pokud se prokáže, je nutné zařízení ihned vyřadit z provozu a zajistit co nejdříve opravu netěsnosti. Další kontrolu je pak nutné provést do 30 dnů od opravy. 

Provozovatelé mají povinnost vést Evidenční knihu zařízení

Evidenční kniha musí obsahovat datum vyhotovení, jméno a adresu provozovatele zařízení a také druh a velikost náplně chladiva. V knize musí být dále zaznamenána data provedených kontrol s razítkem provádějící firmy a také přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky. Do evidenční knihy se zaznamenává:

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a alarmy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Úřední razítko

Zařízení musí být označeno typovým štítkem a musí být dostupné následující provozní předpisy a dokumentace:

 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly, datum příští kontroly a popis revizního technika

Nechte starosti na nás

Nevíte si rady? Od toho jsme tu my. Naši technici mají vše v malíku a zajistí pro vás pravidelnou kontrolu. Stačí se ozvat a my se postaráme o vše ostatní. 


Zavolejte nám na +420 722 870 008